เอกสารดาวน์โหลด

bg

เอกสารดาวน์โหลด

รายการที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 กำหนดการสัมมนาโครงการ eGovernment Forum 2016 ห้องย่อยบีบี 406 August 3, 2016 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 กำหนดการสัมมนาโครงการ eGovernment Forum 2016 สัมมนา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 eGovernment Forum 2016 Concept Paper สัมมนา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4 แบบตอบรับ Cyber security Techและร่วมชมนวัตกรรม โครงการ eGovernment Forum 2016  (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5 การอบรมสัมมนาโครงการ eGovernment Forum 2016 ห้องวายุภักษ์ 7 ชั้น5  August 4, 2016 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6 Big-data-analysis-for-the-Disruptive-Government-นาย-จักษณ์ชัยกุล-อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7 Connected Government The Transition to Citizen Centricity ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 Cyber Security Literacy Consequences of Its Ignorance  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 Disruptive World & Disruptive Government Is Government Ready for this ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 DWR-Big Data V4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
11 eGovernment The Key Driver to The Success of Digital Economy ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 Open Data Platform from Disruptive Technology to Disruptive Government นางเมธินี เทพมณี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
13 The Future of Cyber Security Rebalancing between Security & Facilitation นางสุรางคณา วายุภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
14 รู้ทันความเสี่ยงไซเบอร์ อุดช่องโหว่ภัยคุกคาม สร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง สู่หน่วยภาครัฐ
ด้วยเทรนด์ ไมโครบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด