แนวคิด

bg

des-info

bg

OBJECTIVE

01
Government Integration

Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

02
Smart Operations

มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น

03
Citizen-Centric Services

ยกระดับงานบริการภาครัฐ  โดยคำนึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด

04
Driven Transformation

เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์  ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

ภายใต้แนวคิดหลัก

Digitize Thailand : Shaping Future Government

วันที่ 3-4  สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ. โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

จัดโดย

หลักการและเหตุผล

บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกมิติของการทำงานภาครัฐมากขึ้น ทั้งในแง่ของการให้บริการประชาชน  การบริการจัดการภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย  ปัจจุบันภาครัฐทั่วโลกต่างต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้คุ้มค่ากับภาษีและเพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น 

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอีกต่อไป  หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องให้เร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย 

วัตถุประสงค์

 1. Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น
 2. Smart Operations มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น
 3. Citizen-Centric Services ยกระดับงานบริการภาครัฐ  โดยคำนึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด
 4. Driven Transformation เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์  ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

รูปแบบการจัดงาน eGovernment Forum 2016

โดยมีรูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วย

 1. งานอบรมสัมมนาทางวิชาการ
  1. การปาฐกถาพิเศษ  และเสวนาพิเศษระดับสูง โดย รองนายกรัฐมาตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ
  3. การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
  4. การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
  5. การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
 2. Meet the CIOs: ICT SEC
 3. PPP Breakfast Forum
 4. Digital Government Awards
 5. Workshop 45 Min. (Topic Cyber Security)
 6. Technology Showcase  ส่วนแสดงเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการด้านไอซีที
 7. Networking Dinner งานเลี้ยงรับรอง เลี้ยงสังสรรค์ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย (20 กระทรวง, 75 รัฐวิสาหกิจ, 39 องค์การมหาชน)

 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่างๆ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ
 • นักวิชาการชำนาญการด้านต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้

การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน  ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว  บริการที่ได้รับยังมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งขึ้นด้วย  ภายใต้กรอบการรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอกประเทศที่มีมาตรฐาน  สำหรับภาคธุรกิจ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและการติดต่อภาครัฐ  แต่ยังเป็นการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ  ดำเนินกิจการ ไปจนถึงขยายธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมกับระดับสากล  อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลยังก่อให้เกิดการบูรณาการภายในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาภพ  เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน  เพิ่มความโปร่งใสสในการปฏิบัติหน้าที่  และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน  เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทยสามารถด้าวไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โครงสร้างการจัดงาน

ร่วมจัดโดย

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC)
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • กรมศุลกากร

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Advisory Council

 • พลเอกทวีป เนตรนิยม

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (ที่ปรึกษา)

 • พลตำรวจเอก ชัชวาลย์   สุขสมจิตร์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (ที่ปรึกษา)

 • นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  

รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประธาน)

 • ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรรมการ)

 • คุณสุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)  (กรรมการ)

 • คุณไชยเจริญ อติแพทย์

President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)/President of Thailand IT Architects Association (กรรมการ)

 • ดร.ศักดิ์   เสกขุ่นทด

ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมาชน)  (กรรมการ)

 • ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)

 • นางทองอุไร ลิ้มปิติ

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  (กรรมการ)

 • ดร.ปกรณ์   อาภาพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซ์เล่ย จำกัด (มหาชน)  (กรรมการ)

 • นายมีธรรม   ณ ระนอง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757

โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652

อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com

เว็บไซต์ : www.egovernmentforum.com

เฟซบุ๊ค : EGovernment-Forum

Advisory Board

พลเอกทวีป เนตรนิยม

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(ที่ปรึกษา)

Picture2

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์   สุขสมจิตร์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ที่ปรึกษา)

Advisory Council

01 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ประธานที่ปรึกษา)

02ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กรรมการ)

03คุณสุรางคณา  วายุภาพ
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(กรรมการ)

04คุณไชยเจริญ อติแพทย์
President ASEAN CIO ASSOCIATION
(ACIOA)/President of Thailand IT Architects Association(กรรมการ)

05นางทองอุไร ลิ้มปิติ
รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรรมการ)

06ดร.ศักดิ์   เสกขุ่นทด
ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(กรรมการ)

07ดร.ปกรณ์   อาภาพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซ์เล่ย จำกัด (มหาชน)
(กรรมการ)

08ดร.ธนชาติ นุ่นนนท์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

09คุณมีธรรม  ณ ระนอง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด1
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(กรรมการ)

CO-HOSTED BY