เกี่ยวกับโครงการ

ภายใต้แนวคิดหลัก
Digitize Thailand: Shaping Future Government

วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสที่โลกเริ่มเข้าสยูุ่คDigitalEconomyที่digitaltechnologyจะไมไ่ด้เป็นเพียง เครื่องมือสนับสนุนการทางาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการ และเป็นตัวขับเคลื่อนทกุ กิจกรรมอย่างแท้จริง การ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ประโยชน์จากข้อมลู จึงเป็นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ประเทศไทยจงึจาเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่ สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดาเนินงาน (Roadmap) เพื่อ เป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย

 

วัตถุประสงค์

 1. Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธภิ าพในการดาเนินงาน เหน็ ข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดยี ว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอานวยความสะดวกแก่ ประชาชนไดม้ากขึ้น
 2. Smart Operations มีการนาเทคโนโลยแี ละอุปกรณด์ ิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพ่ือให้สามารถ ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยา รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น
 3. Citizen-Centric Services ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคานึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศนู ย์กลางให้มากที่สดุ
 4. Driven Transformation เกดิ การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้นสผู่ ลสัมฤทธิ์ ยกระดับภาครัฐ

  ไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนาเทคโนโลยมีาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

 

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

สถานที่การจัดงาน

ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

รูปแบบการจัดงาน

โดยมีรูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วย

 1. งานแสดงนวัตกรรมและสัมมนาวิชาการ

  การปาฐกถาพิเศษ และเสวนาพิเศษระดับสูง โดย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ

  การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน

  การสัมมนาวิชาการนาเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น

  การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

 2. Meet the CIOs: ICT SEC
 3. Networking Dinner งานเลี้ยงรับรอง เลี้ยงสังสรรค์ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อม

  ของระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย (20 กระทรวง, 75 รัฐวิสาหกิจ, 39 องค์การมหาชน)

 1. ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสานักงาน
 2. ผู้อานวยการสานักงานฝ่ายต่างๆ
 3. วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชานาญการระบบ
 4. นักวิชาการชานาญการด้านต่างๆ
 5. เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมคนละ5,500บาท(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมเช่น ค่ากระเปา๋ และเอกสารในการอบรมสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหาร เย็นและคา่เดินทาง)โดยสาหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบยีนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมการจัดงานและการประชมุ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข

วิธีชาระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบยี น พร้อมแนบเอกสารการชาระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ (แฟกซ์) 02- 6617757 หรือ (อีเมล์) Tanya@absolutealliances.com , info@absolutealliances.com

ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชมุ สัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอบ๊ โซลูทท์ อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จากดั

 • ธนาคารกรุงไทย บญั ชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมติ ร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บญั ชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4 รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
  หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทาการยกเลิกก่อน 7 วันทาการ ก่อนวัน สัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับเอกสารสัมมนา)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการอัจฉริยะที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดการ ปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด้วย digital technology อย่างมีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล เน้นการบริการข้อมูล มี การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
 2. เกิดการเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการทางานและข้อมูล ทั้งภายในและ ข้ามหน่วยงาน จน เสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) สาหรับพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการบริการที่ขับเคลื่อนโดย ความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ซึ่งสามารถเข้าถึง บริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
 3. หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการ ระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบ ที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของ ภาครัฐได้อย่างสมบูรณ

 

โครงสร้างการจัดงาน ร่วมจัดโดย

 1. กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

 

สนับสนุนการจัดงานโดย

 1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 2. สานักงานคณะกรรมการกากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 5. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC)
 6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
 7. กรมประชาสัมพันธ์
 8. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 9. กรมศุลกากร

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Advisory Council

 • นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน)
 • นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพอื่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(กรรมการ)
 • ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
  กรรมการผู้ทรงคณุ วุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
 • คุณสรุางคณาวายุภาพ ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (กรรมการ)
 • คุณไชยเจรญิ อติแพทย์ President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA) (กรรมการ)
 • คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมาชน) (กรรมการ)

   

คณะทำงานโครงการฯ

 • คุณประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อานวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย
 • คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • คุณดลิกคุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสี ารสนเทศไทย
 • คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขานุการคณะทางานโครงการฯ
 • นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (กรรมการ) • น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

  คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจาร์ยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)

 

เลขานุการการจดังานและบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากดั
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757
โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652
อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com เว็บไซต์ : www.egovernmentforum.com
เฟซบุ๊ค : EGovernment-Forum