Screen Shot 2560-05-15 at 10.52.44

des-info

bg

OBJECTIVE

01
Government Integration

Government Integration for Single View of Citizen พื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว

02
Smart Operations

มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น

03
Citizen-Centric Services

ยกระดับงานบริการภาครัฐ  โดยคำนึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด

04
Driven Transformation

เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์  ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 

เอกสารดาวน์โหลด

รายการที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 กำหนดการสัมมนาโครงการ eGovernment Forum 2017  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 แบบลงทะเบียน งานอบรมสัมมนาวิชาการ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 2017  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 Concept Paper  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Advisory Council

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ประธานที่ปรึกษา)

02นายภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพอื่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กรรมการ)

คุณสุรางคณา  วายุภาพ
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(กรรมการ)

คุณไชยเจริญ อติแพทย์
President ASEAN CIO ASSOCIATION
(ACIOA)/President of Thailand IT Architects Association(กรรมการ)

07คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

05คุณวิรไท   สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

06น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)

CO-HOSTED BY